3. Gün

09.00-09.45

DERS ADI: YEME BOZUKLUKLARI İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ (BDT - YB)
 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: UZM. DR. HAKAN ÖĞÜTLÜ

  DERS KONUSU:  YEME BOZUKLUKLARI VE DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMESİ
 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

Yeme bozukluklarının benzer mekanizmalarla ortaya çıkarak benzer sorunlara yol açtığını açıklayan Fairburn aslında bu bozuklukların temel bir psikopatolojinin varlığından oluştuğunu belirtmektedir. Yeme bozukluğu hastalarının temelinde yeme alışkanlığında bir bozulma olduğunu, kilo-kontrol davranışlarının bulunduğunu ve vücut ağırlığına aşırı bir önem atfedildiğini ileri sürmektedir. Bu ortak özelliklerine istinaden yeme bozuklukları için uygulanabilecek ortak bir bilişsel davranışçı yaklaşım geliştirmiştir. Yeme bozuklukları tedavisine başlamadan önce, her ne kadar yaklaşım transdiagnostik olsa da; yeme bozuklukları içinde yer alan hastalıklar bu bölümde öncelikle teker teker ele alınarak anlatılacaktır. 

-İlk görüşmede danışanın yeme bozukluğu detaylı bir şekilde değerlendirilerek tanısı konulur ve formülasyonu yapılır. BDT-YB’den fayda görüp görmeyeceği değerlendirilir. Aslında tamamen bir değerlendirme görüşmesidir. Bu derste, değerlendirme görüşmesi yapmanın esasları üzerinde durulacaktır. 
 
 
10.00-10.45 DERS ADI: YEME BOZUKLUKLARI İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ (BDT - YB)
 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: UZM. DR. HAKAN ÖĞÜTLÜ

  DERS KONUSU:  MEDİKAL DEĞERLENDİRME VE BDT-YB'YE GİRİŞ
 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

-Değerlendirme görüşmesinin ardından medikal değerlendirmenin de sağlanması ile elde edilen veriler değerlendirilerek danışanın aciliyet değerlendirmesi yapılarak ilgili birimlere yönlendirilmesi yapılır. Bu derste, risk değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, hangi danışana hangi tedavinin öncelikli olarak tercih edilmesi gerektiği üzerinde durulacaktır.
 
-Geliştirilmiş Bilişsel davranışçı terapi, yeme bozuklukları için özel olarak geliştirilmiş bir psikoterapidir. Tanıya spesifik olmaktan ziyade, transdiyagnostik olarak tüm yeme bozukluğu hastalarını kapsamaktadır. BDT-YB, kognitif ve davranışsal strateji ve prosedürleri kullanır. Klasik BDT’den farklı olarak, düşünce kaydının tutulmasından ziyade kendini izleme kayıtları tutulur. Bu derste, BDT-YB'ye yönelik detaylar ifade edilecektir.
 
11.00-11.45 DERS ADI: YEME BOZUKLUKLARI İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ (BDT - YB)
 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: UZM. DR. HAKAN ÖĞÜTLÜ

  DERS KONUSU: FORMÜLASYON
 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Yeme bozuklukları için uygulanabilecek Fairburn tarafından tasarlanan 3 formülasyon vardır. Birincisi Bulimiya Nervoza için, ikincisi Anoreksiya Nervoza için geliştirilmiştir. Üçüncüsü ise transdiyagnostik formülasyondur. Bu derste, formülasyonlar üzerinde durulacak olup, terapide hangi sırayla ilerlenmesi gerektiği üzerinde durulacaktır.

 

12.00-12.45 DERS ADI: YEME BOZUKLUKLARI İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ (BDT - YB)
 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: UZM. DR. HAKAN ÖĞÜTLÜ

  DERS KONUSU:  DÜZENLİ BESLENME VE KAYIT TUTMA UYGULAMALARI
 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: İkinci görüşme, aslında ilk terapi seansıdır. Bu seansın esas özelliği, danışanın tuttuğu kendini izleme kaydıdır. Hastaya düzenli beslenme hakkında aşağıdaki gibi psikoeğitim verilir. Bu derste, düzenli beslenme ve kayıt tutma üzerinde durulacak olup pratik uygulamalar ders esnasında yapılacaktır.

 

 

ÖĞLE ARASI

 

14.00-14.45 DERS ADI: YEME BOZUKLUKLARI İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ (BDT - YB)
 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: UZM. DR. HAKAN ÖĞÜTLÜ

  DERS KONUSU: BEDEN ALGISI
 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Yeme bozukluğuna en çok katkıda bulunan ve en çok üzerinde uğraşılması gereken alan ‘Beden algısı’ alanıdır. Beden Algısı alanında öncelikle Vücut Şeklini ve Kiloyu Aşırı Değerlendirme üzerine çalışılmaya başlanır. Aslında bu aşırı değerlendirme, yeme bozuklukları için oldukça spesifiktir, hastalığa sebep olan çekirdek (core) bulgulardan biridir. Yeme bozukluğunun sürmesine sebep olan en etkili faktördür. Kişi hayatının büyük bir kısmını vücut şekli ve kilosunu değerlendirip yargılayarak, kontrol etmeye çalışarak geçirir. Bu derste, beden algısı üzerinde durulacak olup pratik uygulamalar ders esnasında yapılacaktır.

 

15.00-15.45 DERS ADI: YEME BOZUKLUKLARI İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ (BDT - YB)
 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: UZM. DR. HAKAN ÖĞÜTLÜ

  DERS KONUSU: DİYET KISITLAMASI
 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

Diyet kısıtlaması, hayatı birçok açıdan bozmaktadır. Bunlar, sürekli olarak yemekler ve yeme ile meşgul olma, bu sebeple dikkatin dağılması, yemeye ilişkin yoğun bir stres yaşama, dışarda veya insanların önünde yeme kesildiği için sosyal ilişkilerde ve kişiler arası ilişkilerde bozulma gibi şeylerdir. Yeme bozukluğunda olan aşırı ve katı diyetin sürdürülmesinde ise, kişiye verdiği, özellikle de beden ve kilo üzerine kontrol hissi, sosyal olarak ilgi görme ve desteklenme, kendiyle barışma gibi faktörler söz konusudur. Ancak, aşırı ve katı diyet, tıkanırcasına yeme ve aşırı zayıf olmayı tetikleyerek yeme bozukluğunu sürdürür. Bu derste, diyet kısıtlaması üzerinde durulacak olup pratik uygulamalar ders esnasında yapılacaktır. 

 

16.00-16.45 DERS ADI: Kabul ve Kararlılık Terapisine (ACT) Genel Bakış  ve Klinik Uygulamalar
 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: UZM. DR. SEVİNÇ ULUSOY

  DERS KONUSU: İşlevsel Bağlamsalcılık ve ACT, RFT'ye Giriş ve Davranış ile davranışın işlevsel analizi ve klinikte uygulanması
 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

Klasik mekanistik yaklaşımın aksine, işlevsel bağlamsalcı yaklaşım davranışın nedenine değil ortaya çıktığı bağlama ve işlevine odaklanır. Bu oturumda ACT'in temel aldığı bilim felsefesi olan işlevsel bağlamsalcı yaaklaşım tanıtılacak ve dilin psikopatolojiyi nasıl etkilediğine dair aaçıklama getiren İlişkisel Çerçeve Kuramı'na değinilecektir. Formülasyon, terapötik görüşmedeki hedeflerin belirlenmesi  ve terapinin bireyselleştirilmesi konusunda önemli yer teşkil etmektedir. "Davranışın İşlevsel Analizi" ACT yaklaşımının temel formülasyonlarından biridir ve davranışı merkeze alarak davranışın ortaya çıkmasında etkili olabilecek faktörleri incelerken uzun vaadeli sonuçlar üzerinden de davranışı etkilemeyi hedefler. Bu oturumda, klinik olarak önemli olabilecek davranışların tespit edilmesi ve davranışı etkileyebilen komponentlerin incelenmesiı üzerinde durulacak olup ikili grup uygulamaları ile öğreenilenlerin pekiştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

17.00-17.45

DERS ADI: Kabul ve Kararlılık Terapisine (ACT) Genel Bakış  ve Klinik Uygulamalar
 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: UZM. DR. SEVİNÇ ULUSOY

  DERS KONUSU: Psikolojik Katılık & Psikolojik Esneklik Formülasyonu, Terapi Hedefleri
 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

ACT’in psikopatoloji modeli ise ‘psikolojik katılık’ olarak tanımlanmaktadır. Modelin işlevsel yönü ‘psikolojik esneklik (PE)’ olarak ifade edilir ve birbiriyle etkileşim içinde bulunan altı boyuttan oluşmaktadır. Yapılan müdahaleler ile PE'in geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu oturumda, işlevsel bağlamsalcılık zemininde ACT Terapisi Hedeflerinin nasıl belirllendiği üzerindee durulacak, psikolojik katılık ve esneklik altıgeninee değinilecektir. Ders interaktif bir şekilde planlanmış olup, pratik uygulamalalrı da içerecektir.